Respiratory Syncytial Virus Vaccine Reviews ➡️ Results 2024

Respiratoir Syncytieel Virus Vaccin Beoordelingen

RSV, of Respiratoir Syncytieel Virus, is een van de belangrijkste oorzaken van acute ademhalingsziekten bij zuigelingen en oudere volwassenen. Alleen al in de Verenigde Staten is het virus verantwoordelijk voor de ziekenhuisopname van ten minste 177.000 oudere volwassenen per jaar, van wie er 14.000 overlijden als gevolg van de infecties.

RSV zorgt er ook voor dat ongeveer 3 miljoen kinderen jonger dan vijf jaar in het ziekenhuis worden opgenomen, op een geschatte 33 miljoen gevallen die jaarlijks worden gemeld. Van deze kinderen sterven er jaarlijks ongeveer 120.000 aan complicaties die verband houden met de infectie. 

Deze statistieken tonen aan dat de ziektelast van het respiratoire syncytiële virus enorm is en dat een vaccin daarom van essentieel belang is. Maar zijn er momenteel immunisatieopties beschikbaar voor RSV? Lees verder om meer te weten te komen over het respiratoir syncytieel virus, hoe er mee om te gaan en welke immunisatie-opties er momenteel zijn goedgekeurd voor RSV. 

Wat is Respiratoir Syncytieel Virus (RSV)?

Respiratoir syncytieel virus, of RSV, is een ziekteverwekker die vaak acute aandoeningen van de luchtwegen veroorzaakt. Het tast de longen en de luchtwegen aan die naar en uit de longen leiden. 

Hoewel het virus mensen van alle leeftijden kan aanvallen en treffen, lopen zuigelingen, jonge kinderen jonger dan vijf jaar en oudere volwassenen, vooral met eerdere medische aandoeningen, het grootste risico op RSV-infecties en daarmee samenhangende complicaties. 

Wat is RSV?

Het virus veroorzaakt gewoonlijk milde symptomen die lijken op een gewone verkoudheid. Hoewel de meeste mensen die besmet zijn met het respiratoir syncytieel virus binnen een week of twee herstellen, hebben anderen vaak ziekenhuisopname en een goede behandeling nodig om te herstellen. 

RSV is meestal ernstiger en zelfs dodelijk voor baby's jonger dan vijf jaar en oudere volwassenen. Beide groepen mensen kunnen kritisch worden door een RSV-infectie als ze bestaande medische aandoeningen hebben. 

Vaak gaat een RSV-infectie gepaard met andere levensbedreigende aandoeningen die optreden na een RSV-aanval. Het is de meest voorkomende oorzaak van longontsteking (een longinfectie) en bronchiolitis (ontsteking van de onderste luchtwegen) bij kinderen jonger dan twee jaar in de Verenigde Staten.

Acute infectie van de luchtwegen als gevolg van het respiratoir syncytieel virus is wereldwijd een belangrijke oorzaak van morbiditeit en overlijden bij kinderen jonger dan vijf jaar. Volgens wereldwijde schattingen wordt RSV in verband gebracht met ongeveer 0,3 miljoen sterfgevallen bij jonge kinderen per jaar. Het merendeel van deze sterfgevallen wordt geregistreerd in landen met lage inkomens. 

Samenvatting 

Virus naam  Respiratoir syncytieel virus (RSV)
Beschikbaar vaccin  Er is nog geen goedgekeurd vaccin beschikbaar
Wijze van verzending  Overdraagbaar door contact met druppeltjes uit de neus en keel van besmette personen wanneer zij niezen of hoesten.
Behandeling  Patiënten in het ziekenhuis kunnen zuurstof, mechanische beademing of intubatie nodig hebben om de ademhaling te ondersteunen.
Verwante voorwaarden Longontsteking, astma, chronisch obstructieve longziekte (COPD) en congestief hartfalen
Ideale kandidaten voor vaccinatie  Oudere volwassenen met chronische medische aandoeningen en kinderen, vooral jonger dan vijf jaar
Symptomen van infectie  De eerste RSV-symptomen zijn verstopping, koorts, keelpijn, loopneus en hoest. Geïnfecteerde baby's kunnen vermoeid en geïrriteerd raken en ademhalingsmoeilijkheden ondervinden.

Wat is het Respiratoir Syncytieel Virus Vaccin?

Wat is het Respiratoir Syncytieel Virus Vaccin? Een RSV-vaccin is een inenting die infectie met het respiratoir syncytieel virus helpt voorkomen. Geen vergunning RSV-vaccin bestaat nog niet, maar verschillende farmaceutische en biotechnologische bedrijven zijn bezig met de ontwikkeling van immunisatiemogelijkheden tegen het virus. 

De ontwikkeling van een vaccin tegen het Respiratoir Syncytieel Virus begon in de jaren zestig en werd afgebroken na een onsuccesvolle start. De eerste tests van het vaccin veroorzaakten een ernstige ontstekingsreactie van de longen die resulteerde in twee sterfgevallen van deelnemende zuigelingen. Bijgevolg werden alle pogingen om een vaccin tegen RSV te ontwikkelen gedurende verscheidene jaren stopgezet. 

De aanvankelijke mislukking van het vaccin leidde tot bezorgdheid over de veiligheid en mogelijke werkzaamheid ervan, waardoor de ontwikkeling van alternatieve vaccins tegen het virus werd belemmerd. 

Gelukkig zijn wetenschappers blijven zoeken naar een beter inzicht in de werking van het respiratoire syncytiële virus. Deze inspanningen lijken vruchten te hebben afgeworpen, aangezien de laatste jaren meerdere kandidaat-vaccins klinisch zijn ontwikkeld. Een aantal van deze potentiële vaccins is bijna klaar voor proeven in het eindstadium bij de mens en wacht alleen nog op goedkeuring door de regelgevende instanties.

Tot dusver hebben de kandidaat-vaccins die op verschillende manieren zijn ontwikkeld, veelbelovende resultaten opgeleverd, die een licht werpen op de toekomst van de RSV-preventie. De vaccins werken anders dan de oorspronkelijke vaccins die in de jaren zestig zijn ontwikkeld. De resultaten van verschillende tests wijzen op de mogelijkheid om in de nabije toekomst over een werkend RSV-vaccin voor zuigelingen en jonge kinderen te beschikken.

Waarom is het RSV-vaccin uitgesteld?

Sinds de jaren zestig, toen de eerste poging werd ondernomen om een RSV-vaccin te maken, zijn tientallen jaren verstreken. Tot op heden is er nog geen vaccin goedgekeurd voor RSV of het respiratoir syncytieel virus. Waarom zijn er nu voor het eerst sinds zo lange tijd talrijke vaccins in de maak? 

Het virus wekt een immuunrespons op die sterk verschilt van die van andere bekende virussen. Hoewel dit misschien niet de belangrijkste reden is voor de tragische mislukking van het eerste RSV-vaccin in de jaren 1960, maakte het de ontwikkeling van een doeltreffend vaccin wel moeilijk.

Waarom is het RSV-vaccin uitgesteld?

In tegenstelling tot veel gewone virussen heeft RSV een natuurlijke aanpassing die het beschermt tegen de systemische immuniteit van het lichaam. Het kan veel van de systemische immuunmechanismen van het slachtoffer omzeilen omdat het zich hoofdzakelijk buiten het lichaam ophoudt.

Deze aanpassing maakt het virus vrij ontwijkend in vergelijking met andere ziekteverwekkers zoals het morbillivirus (mazelen veroorzakend virus). Als dit laatste uw lichaam infecteert, herkent uw systeem het en ontwikkelt het er een permanente immuniteit tegen. 

Anderzijds, als het respiratoir syncytieel virus uw lichaam infecteert, zal er geen immuun geheugen zijn om het te herkennen de volgende keer dat het aanvalt. U kunt het virus dus in de toekomst alsnog oplopen en ziek worden. 

Deze ontwijkende tactiek van RSV is gedeeltelijk de reden waarom het zo lang heeft geduurd voordat men begreep hoe een blijvende bescherming tegen RSV kon worden ontwikkeld. Desalniettemin zijn wetenschappers nu zeer optimistisch over de toekomst van RSV-immunisatie, nadat zij de afgelopen jaren een aantal belangrijke doorbraken hebben bereikt. 

Idealiter moesten wetenschappers grondig onderzoek verrichten om tot een sluitende aanpak van het vaccinvraagstuk te komen. Dit langdurige proces heeft geresulteerd in tientallen proeven met onderzoeksvaccins tegen RSV met een goed potentieel. 

Welke RSV-vaccins worden momenteel ontwikkeld?

Er worden momenteel drie verschillende soorten vaccins ontwikkeld voor gebruik tegen RSV. Deze categoriseringen vloeien voort uit de strategieën die worden gebruikt om de vaccins te ontwikkelen. 

Type 1: F-eiwit van het virus

Bij deeerste soort immunisatie tegen het respiratoir syncytieel virus wordt het F-eiwit van het virus gebruikt bij zwangere vrouwen met het doel de bescherming over te dragen op de ongeboren baby. 

Deze strategie houdt in dat het F-eiwit van het virus intramusculair wordt toegediend aan aanstaande moeders tijdens een bepaalde periode van de zwangerschap. Het eiwit is bedoeld om de antilichaamrespons van de moeder te versterken, die vervolgens wordt overgedragen op de ongeboren baby. 

De toediening van dit vaccin moet binnen een bepaalde periode gebeuren voor een optimale bescherming. Idealiter zou het vroeg genoeg moeten gebeuren om de baby te beschermen tegen infecties.

Wetenschappers zijn ook van plan dit vaccin te gebruiken bij oudere patiënten die risico lopen op RSV-infecties. 

Type 2: Levend verzwakt virusvaccin

Het tweede type vaccin volgt dezelfde aanpak als de meeste vaccins die momenteel op de markt zijn. Het gaat om een op genen gebaseerd toedienen van een levend, verzwakt virus aan het lichaam van de patiënt. Dit type vaccin is bedoeld voor jonge kinderen. 

Het is momenteel de meest gangbare benadering die door meerdere farmaceutische en biotechnologische bedrijven wordt gevolgd.

Type 3: Monoklonaal antilichaamvaccin

Bij het laatste type vaccin dat is ontwikkeld voor gebruik tegen het respiratoire syncytiële virus wordt gebruik gemaakt van een monoklonaal antilichaam om de oppervlakken op hetF-eiwit van het virus aan te vallen bij zuigelingen bij de geboorte.

Deze aanpak wordt passieve immuniteit genoemd omdat het technisch gezien niet om een vaccin gaat, maar om een vorm van bescherming tegen het ontwijkende virus. Momenteel gebruiken enkele biotechnologiebedrijven deze aanpak om een exclusieve behandeling tegen RSV voor hoogrisicokinderen te ontwikkelen.  

Volgens sommige wetenschappers is de bescherming zeer krachtig en aan te bevelen voor alle zuigelingen, niet alleen die met een hoog risico op RSV morbiditeit en mortaliteit. 

RSV-vaccins in de pijplijn

Bij de ontwikkeling van RSV-vaccins is enige opmerkelijke vooruitgang geboekt. Verschillende ontwikkelaars van vaccins hebben met aanzienlijk succes vrijwilligers ingeschreven voor klinische proeven met experimentele RSV-vaccins

Bij een van de proeven werd het vaccin aan een groep gezonde vrijwilligers toegediend in de vorm van neusdruppels. Het argument achter deze aanpak is het immuunsysteem het virus in de neus te laten herkennen, aangezien de werkelijke infecties via de neus plaatsvinden. 

RSV-vaccins in de pijplijn

Het lichaam laten reageren op het infuus van het vaccin in de neus zou een uitstekende manier zijn om een betere beschermende reactie te krijgen. Bij deze proeven werd gebruik gemaakt van een combinatie van het RSV-eiwit en het Sendai-virus, een ziekteverwekker bij muizen die zich bij de mens kan vermenigvuldigen zonder ziekte te veroorzaken. 

Deze specifieke proeven zijn voorbeelden van veiligheidsstudies die zijn uitgevoerd om het veiligheidsprofiel van het vaccin te testen en aan te tonen. Zij illustreren ook het vermogen van het immuunsysteem van de ontvanger om een sterke antilichaamrespons te ontwikkelen tegen het RSV F-eiwit zodra het dit ziet.

Na succesvolle veiligheidstests op gezonde volwassenen die eerder aan het virus zijn blootgesteld, kan het vaccin worden overgebracht naar proeven met kinderen. In deze laatste fase bestuderen de wetenschappers het gedrag van het vaccin en de immuunrespons bij kinderen. 

Wie is de ideale kandidaat voor het RSV-vaccin?

Vaccinatie tegen Respiratoir Syncytieel V irus is in de eerste plaats bedoeld voor kinderen jonger dan 6 maanden, omdat zij vatbaar zijn voor ernstige RSV-ziekte. Het toedienen van het vaccin aan zuigelingen op deze leeftijd gebeurt via de moeder. 

Bij deze vaccinatieaanpak moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid van maternale antilichamen, waardoor de werkzaamheid van het vaccin zou kunnen verminderen. Het alternatief zou zijn de vaccinatie enkele maanden uit te stellen; dit is niet het meest aanbevolen alternatief aangezien de meeste primaire RSV-infecties vroeg in het leven van de zuigeling optreden.

Wie is de ideale kandidaat voor het RSV-vaccin?

Uitstel van immunisatie kan betekenen dat veel te voorkomen infecties kunnen optreden. Daarom bevelen deskundigen aan een vaccinatieperiode vast te stellen waarin kan worden ingeënt voordat de meeste infecties zijn opgetreden en er minimale interferentie is van maternale antilichamen. 

Het vaccineren van een moeder om bescherming over te dragen op de pasgeborene is nog steeds een onderwerp van lopend onderzoek. 

Een beter inzicht in de dynamiek van antilichamen is van essentieel belang om de geschikte leeftijd voor vaccinatie bij pasgeborenen te bepalen. 

Er zij echter op gewezen dat dit dilemma slechts voor één type vaccin geldt. Alle beschikbare soorten kandidaat-vaccins in aanmerking genomen, zijn alle groepen mensen met een hoger risico op RSV-infecties ideale kandidaten voor vaccinatie. 

Wie krijgt RSV-infecties en hoe?

Wie krijgt RSV-infecties en hoe

Mensen met een hoger risico op ernstige RSV-infecties zijn kinderen jonger dan 5 jaar en oudere volwassenen, vooral met bestaande medische aandoeningen. 

Er wordt onderzoek gedaan naar vaccins voor senioren, kinderen en volwassenen, met speciale aandacht voor zwangere vrouwen. Kinkhoest- en griepvaccins worden momenteel in veel gevallen aanbevolen voor zwangere vrouwen, deels om de bescherming te helpen overdragen op de ongeboren baby's. 

Ondertussen ervaren de meeste mensen die een respiratoire syncytiële infectie oplopen een milde ziekte en kunnen ze binnen een week of twee herstellen. 

Mensen met een hoog risico hebben echter een grotere kans op een ernstige RSV-infectie waarvoor ziekenhuisopname nodig is. De twee belangrijkste infecties die gewoonlijk het gevolg zijn van het virus zijn bronchiolitis en longontsteking - beide kunnen levensbedreigend zijn. 

In sommige gevallen zal een RSV-infectie bestaande chronische gezondheidsproblemen verergeren. Dit verklaart waarom personen met dergelijke gezondheidsproblemen als hoogrisicogroepen worden beschouwd. In elk geval zijn de infecties meestal ernstiger bij oudere volwassenen en kinderen.

Oudere volwassenen met chronische gezondheidsproblemen 

Alleen al in de Verenigde Staten worden jaarlijks ten minste 177.000 oudere volwassenen in het ziekenhuis opgenomen als gevolg van RSV-gerelateerde morbiditeit. Van deze gevallen worden jaarlijks ongeveer 14.000 sterfgevallen gemeld, die met een goede immunisatie zouden kunnen worden voorkomen. 

Oudere volwassenen met een hoger risico op RSV-infecties zijn 65 jaar en ouder, mensen met chronische long- of hartziekten en mensen met een verzwakt immuunsysteem. 

Zuigelingen en jonge kinderen 

Jaarlijks worden in de Verenigde Staten ongeveer 58.000 kinderen jonger dan vijf jaar in het ziekenhuis opgenomen als gevolg van RSV-infectie. Het risico van RSV-infectie varieert tussen verschillende groepen kinderen, waarbij de volgende groepen het grootste risico lopen op ernstige morbiditeit door het virus. 

 • Zuigelingen van 6 maanden en jonger
 • Premature baby's
 • Kinderen jonger dan 2 jaar met aangeboren hartafwijkingen of chronische longaandoeningen
 • Kinderen die lijden aan neuromusculaire aandoeningen, zoals kinderen die moeite hebben met slikken of het opruimen van slijmsecreties
 • Kinderen met een verzwakt immuunsysteem

Bijna alle kinderen krijgen een infectie met het respiratoir syncytieel virus tegen de tijd dat ze twee jaar oud zijn. De infectie veroorzaakt vaak een milde, verkoudheidsachtige ziekte. Het virus is echter de meest voorkomende oorzaak van ernstige ziekte zoals bronchiolitis en longontsteking of een longinfectie. 

Net als volwassenen moeten sommige kinderen als gevolg van deze infecties in het ziekenhuis worden opgenomen. In het ziekenhuis opgenomen patiënten kunnen zuurstof, mechanische beademing of intubatie nodig hebben om hun ademhaling te bevorderen. 

Hoewel het virus geen goedgekeurde vaccinatie heeft en bij sommige patiënten levensbedreigend kan zijn, is het in de meeste gevallen te voorkomen. 

Hoe ernstige RSV-infectie te voorkomen bij gebrek aan een vaccin

Acute aandoeningen van de luchtwegen ten gevolge van respiratoire syncytiële virusinfecties zijn seizoensgebonden, net als verkoudheden en griep. Tijdens het RSV-seizoen kunnen deze infecties een piek vertonen. Maar er zijn een paar stappen die u kunt nemen om de verspreiding van deze gevallen tot een minimum te beperken. 

Het seizoen kan vallen in de winter, de herfst en de lente. Extra voorzichtigheid is tijdens deze seizoenen ten zeerste aan te bevelen als u contact hebt met een jong kind of zuigeling, vooral als het risico op ernstige infecties groot is. Meer specifiek, hier zijn enkele stappen die u kunt nemen om deze potentiële slachtoffers te beschermen. 

 • Vermijd het aanraken van uw gezicht: een manier om te voorkomen dat uw handen, die op hun beurt in contact komen met de baby, besmet raken, is om uw handen van uw gezicht te houden. Raak uw neus, ogen en mond niet aan. Overweeg de handen te wassen voordat u ze op de zuigeling legt als u dat wel doet.
 • Was uw handen zo vaak mogelijk: Vuile of ongewassen handen zijn een berucht kanaal voor het verspreiden van ziektekiemen. Of het nu van het oppervlak naar uw lichaam of naar een baby gaat, deze ziektekiemen kunnen gemakkelijk hun weg vinden naar de potentiële slachtoffers, wat tot ziekte kan leiden.

  Door
  uw handenregelmatig te wassen met water en zeep gedurende ten minste 20 seconden kunt u de ziektekiemen doden en de verspreiding ervan tegengaan. Je moet jonge kinderen erop wijzen dat ze ook hun handen moeten wassen, omdat ze gemakkelijk in contact komen met ziektekiemen. Als alternatief kunt u een handdesinfectans op alcoholbasis gebruiken om ziektekiemen te doden en te voorkomen dat ze zich verspreiden.
 • Bedek uw niezen en hoesten: Een manier om uw hoesten of niezen te bedekken is door het dragen van beschermende gezichtsmaskers. Als u er geen draagt, gebruik dan tissuepapier of de bovenste mouw van uw overhemd om uw mond en neus te bedekken bij het niezen of hoesten. Als u tissuepapier gebruikt, gooi het dan in de prullenbak zodra u het niet meer gebruikt.
 • Vermijd nauw contact met zieke mensen: Een behoorlijke ruimte houden tussen jou en zieke personen is in bepaalde gevallen misschien niet haalbaar. Wanneer iemand verkoudheidsverschijnselen heeft, kan het zijn dat hij of zij eigenlijk RSV heeft en geen verkoudheid of griep. Door nauw contact te vermijden kunt u voorkomen dat u het virus oppikt en op anderen overdraagt.
 • Houd oppervlakken schoon en gedesinfecteerd: Mensen die besmet zijn met het respiratoir syncytieel virus kunnen dit gemakkelijk achterlaten op voorwerpen of oppervlakken die ze aanraken. De ziekteverwekker kan ook op deze oppervlakken terechtkomen wanneer een besmette persoon hoest of niest, waarbij kleine druppeltjes met de ziekteverwekker vrijkomen. Het schoonmaken en desinfecteren van voorwerpen en oppervlakken die mensen vaak aanraken, zoals deurknoppen, speelgoed en mobiele telefoons, kan helpen voorkomen dat de ziekteverwekker van de ene persoon op de andere wordt overgedragen.
 • Beperk je bewegingen als je ziek bent: Als bij u RSV is vastgesteld , moet u zo veel mogelijk thuisblijven. Het idee is om alle interacties met het publiek, collega's en andere mensen die de infectie van u zouden kunnen overnemen, te beperken. Vermijd indien mogelijk school, werk of openbare plaatsen terwijl u herstelt van de ziekte. Deze maatregel houdt u geïsoleerd van andere mensen en helpt hen te beschermen tegen het oplopen van de ziekte.

Wat zijn de symptomen van RSV-infectie?

Wat zijn de symptomen van RSV infectie RSV infectie wordt meestal gekenmerkt door een loopneus, congestie, hoest, keelpijn en koorts. De eerste symptomen kunnen lijken op een gewone verkoudheid of griep, waardoor het moeilijk is de ziekte te herkennen. 

Geïnfecteerde zuigelingen kunnen moe en prikkelbaar worden en ademhalingsmoeilijkheden krijgen. Zowel volwassenen als zuigelingen zouden binnen een paar dagen verlichting van deze symptomen moeten voelen, omdat ze vanzelf verdwijnen.

Een ernstige RSV-infectie kan echter worden gekenmerkt door een piepende of blaffende hoest. Dergelijke hoestbuien ontstaan vaak door ontsteking van de kleine luchtwegen in de longen wanneer het virus zich langs de luchtwegen heeft verspreid.

Dergelijke ernstige infecties zijn een belangrijke oorzaak van twee van de meest voorkomende longinfecties - longontsteking en bronchiolitis. 

U kunt een zuigeling met een ernstige RSV-infectie herkennen aan een oppervlakkige en snelle ademhaling. De borstkas van de baby zal vaak hol zijn tussen en onder de ribben. Hij kan ook bij elke ademhaling zijn neusgaten spreiden, wat wijst op ademhalingsmoeilijkheden. 

De lippen, mond en vingernagels van de baby zullen in de meeste gevallen blauwachtig worden door zuurstofgebrek. Als u deze symptomen ziet, moet u dringend naar het ziekenhuis. 

Hoe wordt de diagnose RSV gesteld?

Het respiratoir syncytieel virus kan moeilijk te diagnosticeren zijn op basis van de symptomen alleen, omdat het dezelfde symptomen heeft als een gewone verkoudheid. 

Hoewel tests meestal niet nodig zijn als onderdeel van de diagnose, kunnen artsen laboratoriumtests uitvoeren om de diagnose RSV te bevestigen voordat ze met de behandeling beginnen. Gewoonlijk zullen zij de virale infectie vermoeden op basis van de medische voorgeschiedenis van een patiënt, lichamelijk onderzoek of de tijd van het jaar.

Het laboratoriumonderzoek kan bestaan uit een bloedonderzoek of een minder invasief uitstrijkje van de mond. In geval van een ernstige infectie kan uw arts ook verdere tests uitvoeren. In dat geval kunnen een CT-scan, röntgenfoto's van de borstkas of bloed- en urinekweken worden uitgevoerd, afhankelijk van de patiënt en zijn toestand. 

Kan het COVID-19 vaccin een RSV infectie voorkomen?

Hoewel sommige symptomen van RSV-infectie lijken op die van COVID-19, zijn er geen aanwijzingen dat het COVID-19-vaccin bescherming kan bieden tegen RSV. De mRNA-vaccins die momenteel voor COVID-19 beschikbaar zijn, kunnen echter een waardevolle stap vooruit betekenen bij de ontwikkeling van soortgelijke vaccins voor RSV. 

Kan het COVID-19 vaccin een RSV infectie voorkomen?

Bronnen

 • https://www.cdc.gov/rsv/high-risk/index.html
 • https://www.cdc.gov/rsv/about/prevention.html
 • https://www.mcrmed.com/respiratory-syncytial-virus-rsv-vaccine-development-whats-next/
 • https://www.who.int/teams/health-product-policy-and-standards/standards-and-specifications/vaccine-standardization/respiratory-syncytial-virus-disease
 • https://journals.lww.com/pidj/Fulltext/2019/10000/Respiratory_Syncytial_Virus_Vaccines__Are_We.23.aspx
 • https://www.healio.com/news/pediatrics/20180911/rsv-vaccine-development-about-to-enter-golden-age
 • https://www.lung.org/lung-health-diseases/lung-disease-lookup/rsv/treatment
 • https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/8282-respiratory-syncytial-virus-in-children-and-adults
 • https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/respiratory-syncytial-virus/symptoms-causes/syc-20353098
 • https://www.pfizer.com/health-wellness/disease-conditions/respiratory-syncytial-virus-rsv

Beoordelingen van gebruikers

Antwoord

Uw e-mail adres zal niet worden gepubliceerd

sixteen + one =

Geschreven door Dr. Nick Willson PhD
Medisch schrijver en redacteur

Dr. Nick Willson is een medisch professional met meer dan 10 jaar ervaring in voeding en een doctoraat in voeding aan de Purdue University, IN, USA. Dr. Nick is een bekend medisch auteur en zijn werk is gepubliceerd in een aantal medische publicaties waaronder pubmed.ncbi.nlm.nih.gov en Google Scholar. Zijn klinisch onderzoek is gespecialiseerd in onderzoek naar voedingsgerelateerde medische aandoeningen, van obesitas tot eetstoornissen zoals anorexia en boulimia. Hij heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar hoe voedingssupplementen gewichtsverlies bij patiënten kunnen bevorderen en ondersteunen. Zijn passie voor voeding heeft Dr. Nick ertoe gebracht deze website te starten om zijn kennis te verspreiden en andere mensen te helpen op hun reis naar gewichtsverlies.

Bekijk alle berichten van Dr. Nick Willson PhD